هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

شنبه 9 ارديبهشت 1396 ساعت 12:47
شنبه 9 ارديبهشت 1396 12:42 ساعت
2017-4-29 12:47:33
شناسه خبر : 270034

سیاستورزی و نظریهپردازی حول دوگانهی اصولگرا – اصلاحطلب از آنجا که در عینیت،  نسبتی با حاملان این اندیشهها دارد، در سالهای اخیر با کاستیهایی در حوزهی اجتماعی مواجه شده است؛ اکنون که دکتر رییسی به صراحت فراتر از این دوگانه، جانب مردم را گرفت، پیداست که حاملان اصولگرایی و اصلاحطلبی از مردم دور افتاده و ملت نیازمند راه سومی است؛ اصولگراییِ ِاصلاحطلبانه با رویکردی مردمگرایانه.

به نظر میرسد فناوریای که از حیث اندیشگانی در انتهای مناظرهی نخست از سوی دکتر رییسی ارائه شده با مشی امام خامنهای و قضاوت عقل نسبتی مستقیم برقرار میکند؛ آنجا که از بین دوگانه اصلاحطلب و اصولگرا، رهبر انقلاب اسلامی بر اصولگرایی اصلاحطلبانه تاکید کرده بودند؛ اینک دکتر رییسی بر آن است که: این دوگانه اگر بخواهد در سپهر عمومی ماندگار شود، باید مشی انضمامی و مردمگرایانه را نصبالعین خود قرار دهد؛ نمیتوان از اصلاحطلبی و اصولگرایی دم زد اما در عمل نسبتی با مردمگرایی نداشت؛ به نظر میرسد راه سومی را که رییسی مطرح کرده با گوش و جان مردم دریافت خواهد شد و با اقبال ملی مواجه خواهد گردید؛ یعنی بهنگام اصول را پاس داشت و مدام در اداره کشور بهبود حاصل کرد؛ قوهی مجریهی کنونی، برای برون رفت از وضع کنونی به فناوری رییسی نیاز دارد؛ چون نه بر اصول تکیه دارد و نه بهنگام و روزآمد است در واقع ایرانیان را به قرن ۱۸ و ۱۹ پرتاب کرده است.