89/7/9 - 02:07 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 48030
آيت الله مصباح يزدي

آيت الله مصباح يزدي

معناي «وسيله» كلمه وسيله را در كتابهاي لغت اين گونه معنا كرده اند: «وسل اليه وسيله تقرب اليه بعمل او بشخص». ما در ادبيات و عرف خودمان وسيله را تقريباً با اسباب، مساوي مي دانيم. به نظر مي رسد در عرف محاورات عربي، معنايي اخص، مراد است. بعضي از كتابهاي لغت، فقط در مورد تقرب به خدا اين كلمه را به كار برده اند. ما هم در زبان فارسي به اين معنا به كار مي بريم؛ يعني عاملي كه موجب تقرب به خدا مي شود. در دو آيه قرآن از كلمه وسيله استفاده شده است. يك جا امر شده به اينكه: و ابتغوا اليه الوسيله (مائده/ 53) يك جا هم درباره وصف بعضي از بندگان شايسته خدا مي فرمايد: يبتغون الي ربهم الوسيله (اسراء/ 75) در اين جا اگر معناي عامي را براي وسيله در نظر بگيريم؛ وسيله هر چيزي است كه موجب تقرب به خدا مي شود. به عبارت ديگر، وسيله تمام اعمال خيري است كه ما انجام مي دهيم، چون اعمال خير مقدمه اي براي تقرب به خداست. پس به اين معنا، هر كسي هر كار خيري «قربه الي الله» انجام مي دهد و منظورش اين است كه با اين كار به خدا نزديك شود، بندگان شايسته خدا، هر كاري انجام مي دهند براي اين است كه آنها را به خدا نزديك كند. هر كاري هم كه براي تقرب به خدا باشد، وسيله است. پس همه بندگان خدا در تمام زندگي شان هر عبادت و كار خيري مي كنند، وسيله است. اين يك معناي عامي است براي توسل.

متناسب با اين معنا هم اين است كه همه اعمال خير به توفيق الهي انجام مي گيرد؛ يعني اگر خدا ابزار كار خير را در اختيار ما قرار ندهد (چه ابزارهاي بدني، چه ابزارهاي فكري و علمي و چه ابزارهاي روحي و نفساني)، كاري از ما ساخته نيست. هم چنين با داشتن اين ابزارها، اگر راه خير را ندانيم و ندانيم چگونه بايد از اينها استفاده كرد؛ يعني ابزارهاي علمي و معرفتي نداشته باشيم، باز راه به جايي نمي بريم، حالا چه اين راه ها را با عقل بشناسيم و چه با شرع. بعد از همه اين ها، باز هم براي اراده كردنش توفيق مي خواهيم. خيلي وقت ها انسان خيلي چيزها را مي داند، توجه هم دارد، اما همتش نيست. بايد يك آمادگي روحي، براي اقدام به انجام عمل خير وجود داشته باشد و اين باز حالتي است كه خدا بايد لطف كند؛ مقدماتش هم از هر راهي باشد منتهي به خداي متعال مي شود.

پيامبر(ص) به عنوان وسيله
از جمله اين وسايل هم وساطتي است كه انبياء و اولياء خدا دارند، و بالاتر از آن، كه همه به آن وسيله احتياج دارند، وجود مقدس پيامبراكرم(ص) است كه اذهان و پايه شناخت و معرفت ما، بسيار كوتاهتر از اين است كه ميزان و مرتبه نيازي كه به پيامبر داريم را بشناسيم و بفهميم كه وجود مقدس ايشان چه نقشي در حيات و سعادت ما و ساير انسانها دارد! مراتب معرفتي هم كه نسبت به آن وجود مقدس پيدا مي شود، بسيار متفاوت است؛ شايد امثال سلمان و ابوذر مقداري از آن را شناخته اند. اگر بگوييم آنچه ما از مراتب كمال آن وجود مقدس مي فهميم مانند قطره اي است از يك اقيانوس، سخن گزافي نگفته ايم.

شفاعت
از بركاتي كه وجود مقدس پيامبر اكرم(ص) براي امتشان دارند اين است كه اگر كسي بتواند با ايمان از دنيا برود، در صورتي كه معصيت هاي او توسط توفيق هايي مثل توبه و اجتناب از كبائر آمرزيده نشده باشد، در قيامت به وسيله شفاعت رسول اكرم(ص) آمرزيده مي شود. يعني در روز قيامت مؤمني نمي ماند كه با ايمان وارد محشر شده باشد، ولي وارد بهشت نشود. شافع انسان همان پيامبر خواهد بود؛ اما به شرطي كه ايمانش را تا آنجا سالم برده باشد! اين آخرين مرتبه از رحمت هاي الهي است كه به وسيله وجود مبارك پيامبر اكرم(ص) شامل انسانهاي ديگر مي شود.

بايد به اين نكته توجه داشت كه خود پيامبر را چه كسي آفريده و به اين مقام رسانده است؟ آيا جز اين است كه او از مظاهر رحمت خداست؟ يكي از مقاماتي كه خداوند به پيامبر داده، «مقام الوسيله » است: و لسوف يعطيك ربك فترضي؛ (ضحي /آيه ه) آن قدر خدا به واسطه وجود پيامبر اكرم(ص) ديگران را مي بخشد تا او خوشحال و راضي شود. ببينيد او چه مقامي نزد خدا دارد كه رضايت او اين قدر مطلوب خداست! شفاعت پيامبر البته يك مجراي فيض الهي است، ولي به هر حال، اين مجرا غير از مجاري ديگر است. به حسب محاسبات ظاهري، ما كساني هستيم كه با انجام انواع عبادات، مستحق ثواب مي شويم. مستحق هم به معنايي است كه باز خودش احتياج به توضيح دارد. كسي كه از خودش هيچ استحقاقي ندارد، باز خداوند مهربان، حقي را براي ا و قرار داده است. آنها يك باب است كه انسان ها بوسيله آن وارد بهشت مي شوند، يك باب هم اين است كه وقتي آن ابزار در اختيارشان نبود، به واسطه شفاعت پيامبر وارد بهشت مي شوند. به عبارت ديگر، جز رحمت الهي چيزي موجب تقرب ما و رسيدن به رضوان او و استفاده از نعمت هاي بهشتي نخواهد شد. ولي آن رحمت، گاهي از راه اعمال عبادي خود ما نصيب ما مي شود و گاهي از راه شفاعت پيامبر اكرم و اهلبيت از اين دو منظر است كه دو راه پيدا مي شود. از يك نظر، جز وسيله و توسل به خدا، راهي نيست و از يك نظام هم جز شفاعت چيزي نيست، براي اينكه ما هر چه داريم به طفيل وجود پيغمبر اكرم است.

ضرورت توسل براي رسيدن به قرب الهي
هر كسي مي خواهد به قرب الهي نائل شود و نمي تواند كه نخواهد! براي رسيدن به اين مقام بايد متوسل به اين وسيله شود. اين هم نكته اي است كه هيچ كس نمي تواند چيزهاي لذت بخش را دوست نداشته باشد. ممكن است كسي بگويد: لذتي را نمي خواهم؛ آن براي اين است كه نمي داند لذت چيست. اگر مي دانست، نمي توانست نخواهد! آدميزاد اگر يك خوبي را درك كند، به همان اندازه اي كه درك مي كند، نمي تواند نخواهد! هم چنان كه نمي تواند از عذاب ها و ناراحتي ها، بدش نيايد. انسان بايد ضعف خودش را در مقابل خدا درك كند. همه در زندگي خود مقداري از آن را تجربه كرده اند و مي دانند. ما بر يك گرسنگي يا تشنگي يا بيماري، نمي توانيم صبر كنيم. داغ عزيز ديدن مشكل است. همچنين است سختي ها و مشكلات ديگر كه «لاتعد و لاتحصي». بنده كه اقرار مي كنم هيچ كدام از اين ها را نمي توانم تحمل كنم! اگر خدا لطف كند و انسان را نگه دارد لطف اوست و الا ما خيلي ضعيف تر از اين هستيم كه بتوانيم در مقابل اين امتحانات صبر كنيم. از لحاظ معرفت نيز خيلي پست تر از آن هستيم كه مقامات اولياء و انبياء خدا را درك كنيم؛ چه رسد كه به آن برسيم. كسي كه خاك قبرش بعد از هزار و چهارصد سال- خاكي كه شايد ده ها و صدها بار عوض شده باشد- بيماري هاي لاعلاج را شفا مي دهد، من و شما از اين چه مي فهميم؟ اين لطف و عنايت خداست كه اين گونه بركات را به يك بنده اي مي دهد. اين عنايت خداست كه آمرزش ميلياردها انسان را به طفيل رضايت يك بنده اش قرار مي دهد. ببين آن بنده چه بايد باشد!

دو راه سعادت
براي انسان جز دو راه نيست؛ يا نسيم هاي رحمت وزيدن مي گيرد كه شامل حال او هم مي شود: ان الله في ايام دهر كم نفحات. گاهي انسان خودش هم خيلي دنبال كاري نرفته و چه بسا اصلا قصدش را هم نداشته و مثلا همراه رفيقش در مجلس سيدالشهدا(ع) شركت كرده است، اما آنجا نسيم رحمتي مي وزد و شامل حال او هم مي شود و او از آلودگي ها پاك مي شود و اوج مي گيرد و از آن پستي ها و كثافت ها، به يك عالم نوراني و باصفا مي رسد.

يكي هم اينكه حتي اگر خودش هيچ همتي ندارد اما اين اندازه لياقت را در خودش حفظ كرده كه مشمول شفاعت پيامبر اكرم و اهل بيت(ع) واقع شود. بنده كاش مي دانستم و مطمئن بودم كه اين لياقت را دارم و اگر دارم تا روز قيامت باقي مي ماند يا نه؟! بر سر من منت گذارند و بگويند: اي كسي كه مستحق خلود در عذاب هستي، به طفيل توجه و گوشه چشم پيامبر رحمت(ص) تو را نجات داديم! نمي دانم كه اين لياقت را دارم؟! و به فرض اگر الان هم داشته باشم آيا تا آن زمان باقي مي ماند و مي توانم ايمانم را حفظ كنم؟! شبهه ها و شك هايي كه در طول زندگي براي انسان پديد مي آيد، اين ايمان را ضعيف مي كند و گناهان باعث مي شود كه دل انسان سياه شود و لياقت شفاعت را از دست بدهد.

باب رحمت، وسيع است اما آسيب ها و موانع آن هم كم نيست! اين است كه انسان هميشه بايد بين خوف و رجا باشد. پس آنچه مايه اميد ما است، يكي اين كه نسيم رحمت الهي بوزد و شامل حال ما شود؛ يكي هم اينكه شفاعت پيغمبر اكرم و اهل بيت(ع) شامل حال ما شود.

معناهاي شفاعت
يك معناي شفاعت، به همان معناي معروفش است كه طبق آن روايت متفق عليه بين الفريقين است كه مي فرمايد: ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر من امتي؛ (بحار/8/03) من شفاعتم را براي اهل كبائر ذخيره كردم. آنهايي كه فقط مرتكب صغيره شده باشند، با همان اجتناب از كبائر بخشيده مي شوند. الذين يجتنبون كبائر الاثم و الفواحش، (شوري/73) يا اگر كساني مرتكب كبيره اي شده باشند، سپس توبه كنند، باز به واسطه توبه آمرزيده مي شوند. اگر هيچ كدام از اين ها نبود؛ اما با ايمان از دنيا بروند؛ ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر من امتي؛ شفاعت پيامبر(ص) شامل حال آن ها مي شود.

اما شفاعت يك معناي ديگر هم دارد كه نه تنها مومنين و گناهكاران و اهل كبائر به آن محتاج اند، حتي انبياء هم به آن شفاعت نيازمندند. آن شفاعت ديگري است و معناي دقيق تر و لطيف تري دارد كه توضيح آن مجال ديگري مي خواهد.

عواطف رافت و رحمت خدا
امام سجاد(ع) در مناجات المتوسلين مي فرمايد: الهي ليس لي وسيله اليك الا عواطف رافتك؛ خدايا من وسيله اي به سوي تو ندارم، مگر عواطف رافت تو. عواطف را ما به يك معناي خاصي استعمال مي كنيم كه يك معناي روانشناختي است، ولي منظو ر از عواطف، تنها اين نيست. عواطف، يعني ميل. وقتي رافت خدا، به طرف انسان توجه پيدا مي كند، ميل پيدا مي كند، آن مي شود «عاطف الرافه». اصل عطف به معناي ميل است. انساني كه با عاطفه است ميل دارد كه به انسان ديگري خدمت كند.

ولا لي ذريعه اليك الا عوارف رحمتك. عوارف هم جمع عارفه است. آن هم به معناي «عطيه» است. به آثار رحمت مي گويند: عوارف رحمت. به هر حال وسيله اي كه ما داريم تا به تو برسيم از خود ما نيست. يا نسيم رحمت توست كه وزيدن بگيرد و به طرف ما مايل شود، يا شفاعت پيامبر(ص) است، وگرنه ما از خودمان چيزي نداريم كه از آن استفاده كنيم و به طرف تو بياييم. اگر چيزي هم داشته باشيم همان است كه تو داده اي. آن هم مي شود، رحمت و رافت تو.
فاجعلهما لي سببا الي نيل غفرانك، اكنون كه غير از اين دو چيز، چيزي نداريم، پس اين دو را وسيله قرار بده تا به مغفرت تو نائل شويم شايد هم يك عنايتي باشد به اينكه، اين دو تا بايد با هم باشد، چون شفاعت پيامبر(ص) وقتي شامل حال مومن مي شود كه استعدادش را حفظ كرده و استحقاقش را پيدا كرده باشد كه آن هم بدون عواطف رحمت الهي نمي شود. يعني اول بايد نسيم رحمت الهي شامل حال انسان بشود تا استعداد شفاعت پيدا كند؛ سپس شفاعت هم به او برسد. آن وقت است كه نجات پيدا مي كند. شايد اينكه مي فرمايد: «فاجعلهما»، براي اين است كه اين دو تا بايد با هم باشد. هيچ كدام به تنهايي كفايت نمي كند؛ گو اينكه به يك معنا شفاعت هم، رحمت الهي است.