هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه، 13 مهر 1400
ساعت 02:50
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 4 شهريور 1397 ساعت 11:37
يكشنبه 4 شهريور 1397 11:35 ساعت
2018-8-26 11:37:57
شناسه خبر : 291532
چرا اتاق بازرگانی به جای اینکه پیگیر استقلال بانکی کشور باشد، به دنبال وابستگی بیشــتر کشور به وسیله FATF است؟ اگر اتاق بازرگانی به واقع به دنبال خروج ایران از انزوای بانکی اســت، چرا تاکنون بیانیهای برای اجرای پیمان پولی دوجانبه صادر نکرده اســت؟
چرا اتاق بازرگانی به جای اینکه پیگیر استقلال بانکی کشور باشد، به دنبال وابستگی بیشــتر کشور به وسیله FATF است؟ اگر اتاق بازرگانی به واقع به دنبال خروج ایران از انزوای بانکی اســت، چرا تاکنون بیانیهای برای اجرای پیمان پولی دوجانبه صادر نکرده اســت؟

کسرا آصفی- رجانیوز: چرا اتاق بازرگانی به جای اینکه پیگیر استقلال بانکی کشور باشد، به دنبال وابستگی بیشــتر کشور به وسیله FATF است؟ اگر اتاق بازرگانی به واقع به دنبال خروج ایران از انزوای بانکی اســت، چرا تاکنون بیانیهای برای اجرای پیمان پولی دوجانبه صادر نکرده اســت؟

 

چرا اتاق بازرگانی به جای اینکه پیگیر استقلال بانکی کشور باشد، به دنبال وابستگی بیشــتر کشور به وسیله FATF است؟ اگر اتاق بازرگانی به واقع به دنبال خروج ایران از انزوای بانکی اســت، چرا تاکنون بیانیهای برای اجرای پیمان پولی دوجانبه صادر نکرده اســت؟ این همنوایی اتاق بازرگانی و اتاق جنگ آمریکا در میانه جنگ اقتصادی معنایی جز خیانت ندارد. 
 
اتاق بازرگانی در بیانیه‌ای مدعی شده است که در صورت عدم پایبندی ایران بــه رعایت توصیه‌های چهل گانه FATF، انزوای مالی کشــور قطعی خواهد بود. در حالی اتاق بازرگانی نگران انزوای مالی ایران به واســطه عدم اجرای دستورات FATF است که: 
 
1- ایران در دو ســال گذشته پذیرفته است که برنامه اقدام FATF را اجرایی کند. این برنامه اقدام 41 بند دارد که دولت 32 بند از آن را اجرا کرده است؛ بنابراین بخش زیادی از دستورات FATF اجرایی شده است و طبق استدلال اتاق بازرگانی، تاکنون باید بخشــی از انزوای مالی ایران کاهش پیدا می‌کرد، اما در دو ســال گذشــته در عرصه بانکی، شاهد انزوای بیشتر ایران بوده‌ایم؛ به طوری که بانک‌های مختلف در کشورهای مختلف از جمله چین، ترکیه، امــارات و ...در ارتباطات خود با ایران، محدودیت‌هایی را ایجاد کرده‌اند. این روند نشــان می‌دهد که لزوماً ادامــه همکاری با FATF منجر به کاهش انزوای مالی و بانکی ایران نمی‌گردد. اســتدلال اتاق بازرگانی درباره اجرای FATF برای خروج از انزوا، بر اساس کدام واقعیت میدانی و کدام دســتورات تجربه است؟
 
2- انزوای مالی و بانکی ایران در عرصه جهانی به دلیل عدم اجرای دستورات FATF نیســت، بلکه عامل اصلی این انزوا، وابســتگی بیشتر ایران به نظام پرداخت دلار و یورو اســت که موجب شــده آمریکا و اروپا در عرصه بانکی به ایران و کشــورهای طرف معامله آن فشــار وارد کنند. در شرایطی اتاق بازرگانی پیشنهاد ادغام بیشتر در نظام مالی غرب (اجرای دستورات FATF) بــرای جلوگیری از انزوای بانکی را مطرح می‌کند که ما ضربه وابســتگی به نظــام مالی غرب را می‌خوریم. در حقیقت اگر اتــاق بازرگانی نگران انزوای مالی ایران اســت، باید نسخهای برای اســتقلال مالی و بانکی ایران از غرب بدهد نه نســخه ادغام بیشتر. دلیل اصرار اتاق بازرگانی برای ادغام بیشتر در نظام‌های غربی چیست؟
 
3- بهترین روش بی اثر کردن تحریم‌های بانکی آمریکا، استقلال بانکی ایران از نظام پرداخت آمریکا و اروپاســت. این اقدام می‌تواند با ابزاری به نام پیمان پولی دوجانبه انجام شود. پیمان پولی دو جانبه به معنای استفاده از ارزهای ملــی و توافقات دوجانبه به جای اســتفاده از نظام مالی غرب اســت. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده اســت که اجرای پیمــان پولی دوجانبه تا 60 درصد از مســئله همکاری‌های بانکی کشــور را حل می‌کند و درصورت چندجانبه شــدن این پیمان‌ها، م یتوان تا 80 درصــد از تحریم‌های بانکی را خنثی کرد و در واقع به واســطه پیمان پولی دو و چند جانبه می‌توان به انزوای بانکی کشور خاتمه داد. اگر اتاق بازرگانی به واقع به دنبال خروج ایران از انزوای بانکی است، چرا تاکنون بیانیهای برای اجرای پیمان پولی دوجانبه صادر نکرده است؟
 
4- رئیس FATF، همان مأمور ویژهای است که از سوی آمریکا برای هشدار به کشورهای شرق آسیا (اندونزی، مالزی و سنگاپور) در خصوص تبعات تعامل با ایران به این منطقه رفته است تا ایران را منزوی‌تر کند. بیلینگزلی دستیار معاون وزیر خزانه داری آمریکا است. وی پیش از این نیز در سفری به هند و ترکیه، به توطئه علیه ایران پرداخته بود. 
 
در شرایطی اتاق بازرگانی خواستار اجرای دستورات FATF برای خروج ایران از انزوای مالی و بانکی اســت که رئیس FATF در شرق آسیا مشغول توطئه علیه ایران برای انزوای بیشــتر است. پیش از این نیز سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه داری آمریکا خواســتار تصویب کنوانسیون‌های مربوط به FATF در مجلس شده بود. این همنوایی اتاق بازرگانی و اتاق جنگ آمریکا معنایی جز خیانت دارد؟
منبع: فارس