از خداوند منّان، بابت "ترامپ" متشکریم

از خداوند منّان، بابت "ترامپ" متشکریم

X