98/10/15 - 12:16 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 332692
یک کاربر فضای مجازی کامنتی از یک دختر مسیحی ساکن فرانسه زیر پست ترامپ را منتشر کرد.