98/9/7 - 10:04 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 330553
حمله وحشیانه اغتشاش گران به یک دانشگاه در شیراز و پرتاب کردن یک نگهبان از طبقه 5 آن ساختمان را ببینید.
 


13980906001047_240P.mp4 | دانلود فیلم