98/2/3 - 17:40 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 315399
تالاب میقان در استان مرکزی و در ۸ کیلومتری شمال شرقی اراک و جنوب غربی داوودآباد قرار گرفته‌است.