هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه، 27 مرداد 1398
ساعت 06:42
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 10:22 2019-2-6 10:22:33
شناسه خبر : 305756
سايت توليد شــركت سامان داروى هشتم نخستين توليدكننده داروى فاكتور هشت انسانى نوتركيب و انواع فراورده هاى دارويى بيوتكنولوژى با حضور توليت آستان قدس رضوى در مشهد به بهره بردارى رسيد. با افتتاح اين سايت ايران به عنوان چهارمين كشــور توليدكننده اين دارو در جهان شــناخته مى شود.
سايت توليد شــركت سامان داروى هشتم نخستين توليدكننده داروى فاكتور هشت انسانى نوتركيب و انواع فراورده هاى دارويى بيوتكنولوژى با حضور توليت آستان قدس رضوى در مشهد به بهره بردارى رسيد. با افتتاح اين سايت ايران به عنوان چهارمين كشــور توليدكننده اين دارو در جهان شــناخته مى شود.
گروه اقتصادی-رجانیوز: سايت توليد شــركت سامان داروى هشتم نخستين توليدكننده داروى فاكتور هشت انسانى نوتركيب و انواع فراورده هاى دارويى بيوتكنولوژى با حضور توليت آستان قدس رضوى در مشهد به بهره بردارى رسيد.
 
آيين بهره بردارى از ســايت توليد شــركت سامان داروى هشتم وابسته به هلدينگ سلامت و داروى آســتان قدس رضوى كه در حوزه توليد داروهاى بيوتكنولوژى از جمله داروى فاكتور هشت انسانى نوتركيب و ســاير داروهاى ضدســرطان فعاليت مى كند، سه شنبه 16 بهمن ماه در اين شركت برگزار شــد. 
 
به گزارش رجانیوز؛ با افتتاح اين سايت ايران به عنوان چهارمين كشــور توليدكننده اين دارو در جهان شــناخته مى شود. شركت سامان داروى هشتم نخستين و تنها شركت دانش بنيان آستان قدس رضوى است كه در آبان ماه 1387 تأسيس شده است. واحد تحقيق و توسعه اين شركت از سال 1388 با رويكرد بهره مندى از توان علمى نخبگان دانشگاهى در زمينه توليد داروهاى بيوتكنولوژى در نخستين گام موفق به دستيابى به دانش فنى توليد فاكتور هشت انسانى نوتركيب شد كه يكى از محصولات استراتژيك كشور و نياز حياتى بيماران هموفيلى است.
 
 
شركت ســامان داروى هشتم به عنوان بزرگ ترين مركز شتاب دهنده شرق كشور در حال حاضر چند طرح پژوهشــى و مطالعاتى بر روى آنتى بادى هاى مونوكلونــال(MAb )كــه در رديــف داروهــاى انكولوژى(سرطانى) است، در دستور كار دارد. 
 
توليت آســتان قدس رضوى در ايــن آيين گفت: كســانى كه ملت ايران را تهديد و تحريم اقتصادى مى كننــد بايد بدانند كه اين مردم چــه در دوران دفاع مقدس و چه پــس از آن، همواره تحريم ها را به فرصت تبديل كرده اند و از اين به بعد هم هرچه بيشتر در تنگناى اقتصادى قرار گيرند، براى رسيدن به خودكفايى مصمم تر خواهند شد. حجت الاســلام والمسلمين ســيدابراهيم رئيسى با گراميداشــت چهلمين ســال پيــروزى انقلاب اســلامى اظهار كرد: از آغاز دوره خدمتم در آستان قدس رضوى همواره بر اين نكته تأكيد كرده ام كه فعاليت هاى اقتصادى آستان قدس رضوى بايد در راستاى گره گشايى از مشكلات مردم و كشور باشد.
 
وى افــزود: نمى خواهيم در آســتان قدس رضوى به هر قيمتى كارهــاى اقتصادى را پيش ببريم، به همين دليل سرمايه ها به سمت توليد دارو و كالاهاى استراتژيك كشاورزى كه در سفره مردم به صورت مستقيم تأثير دارد، هدايت شده است.
 
 
 توليد داروى استراتژيك از اولويت هاى آستان قدس رضوى
 حجت الاســلام والمســلمين رئيســى توســعه زيرســاخت هاى توليد انواع داروهاى اســتراتژيك را يكــى از اولويت هــاى اقتصادى آســتان قدس رضوى برشمرد و ادامه داد: برخى بيماران به دليل محدوديت مالى، به برخــى داروهاى گران قيمت و استراتژيك دسترســى ندارند، بنابراين بنا داريم به بركت نام حضرت رضا(ع) با ســرمايه گذارى در اين بخش، نياز اين گونه افراد را تأمين كنيم.
 
وى بيان كرد: با تلاش متخصصان داخلى امروز 45 درصد نياز بيماران هموفيلى به فاكتور هشت توسط شركت ســامان داروى هشتم تأمين مى شود و در چند ماه آينده با توسعه خط توليد، به لحاظ تأمين اين دارو در داخل كشور خودكفا خواهيم شد. عضو مجلس خبرگان رهبرى توليد فاكتور هشت نوتركيــب و تــلاش بــراى توليد انــواع داروهاى بيوتكنولوژى در شــركت ســامان داروى هشتم را مصداقى از جهاد علمى برشمرد و افزود: مجاهدان اين عرصه با تــلاش، اخلاص و بهره گيرى از علم و فناورى دانش بنيان توانســتند كارى را كه از نگاهبيگانگان، توانايى انجام آن در داخل كشــور وجود نداشت، به نتيجه برسانند. وى گفت: توليد داروهــاى نوتركيب و فراورده هاى بيوتكنولوژى توسط متخصصان داخلى جلوه اى از شــعار «ما مى توانيم» است و براى كسانى كه تصور مىكنند جوانان و متخصصان ايرانى در عرصه هاى علمى ناتوان يا كم توان هستند، پيام روشنى دارد.
 
حجت الاســلام والمســلمين رئيســى با اشاره به بومى ســازى دانش توليد فاكتور هشت نوتركيب اظهار كرد: در گذشته زيرساخت هاى مورد نياز براى راه اندازى خط توليد اين محصول در شركت سامان داروى هشــتم ايجاد شده بود و در دو سال اخير با تجهيز امكانات، زمينه توليد فاكتور هشت و تأمين نياز داخل فراهم شد. وى ادامه داد: با تأمين اعتبارات مورد نياز توســط سازمان اقتصادى آستان قدس رضوى، فعاليت هاى تحقيقاتى در زمينه پنج داروى بيماران سرطانى در شركت سامان داروى هشتم آغاز شده است و طبق برنامه ريزى ها، تا سه ســال آينده توليد و وارد بازار خواهد شد. توليت آســتان قدس رضوى با تأكيد بر اينكه نياز به دارو اجتناب ناپذير اســت، اظهار كرد: مى توان با اعتماد به جوانان و اتكا به توان متخصصان داخلى و ظرفيت هاى موجود، زمينه خودكفايى در توليد دارو و بى نياز شدن از وابستگى به كشورهاى خارجى را فراهم كرد. وى خاطرنشان كرد: خوشبختانه در سال هاى اخير با توســعه زيرســاخت ها و بهره بردارى از كارخانه توليد دارو در شــيراز، توليدات دارويى شركت هاى زيرمجموعه آســتان قدس رضوى به لحاظ كمى و كيفى رشد قابل توجهى داشته است.
 
 
 جوانان ايرانى در همه بخش ها توانمندند 
 
حجت الاســلام والمسلمين رئيســى با تأكيد بر اينكــه جوانان متخصــص ايرانى بــراى تحقق اســتقلال اقتصــادى در همه بخش هــا توانمندهســتند، افزود: جوانان اين مرز و بــوم با كار و تلاش و بهره گيرى از نوآورى ها و خلاقيت ها، هم در زمينه فناورى هسته اى و هم در ساير زمينه ها خوش درخشيده اند. توليت آســتان قدس رضوى بيان كرد: كسانى كه ملت ايران را تهديد و تحريم اقتصادى مى كنند، بايد بدانند كه اين مردم چــه در دوران دفاع مقدس و چه پس از آن، همواره تحريم ها را به فرصت تبديل كرده اند و از اين به بعد هم هرچه بيشتر در تنگناى اقتصادى قرار گيرند، براى رســيدن به خودكفايى مصمم تر خواهند شد. وى گفــت: تحريم ها و تهديدها بــراى ملت ايران تنگنا ايجاد نخواهد كرد به شرط آنكه به توانمندى جوانان اين مرز و بوم اعتماد داشته باشيم و از همه ظرفيت ها براى پيشبرد امور استفاده كنيم.
 
 افتتاح بخش هاى جديد درمانى بيمارستان رضوى 
 
همچنين روز گذشته همزمان با ايام االله دهه مبارك فجر و چهلمين ســالگرد پيروزى انقلاب اسلامى ايران، در مراســمى با حضور توليت آستان قدس رضوى بخش هاى جديد درمانى بيمارستان رضوى افتتاح شد. در اين مراسم حجت الاسلام والمسلمين رئيسى، از نزديك از بخش هاىICU2) آى.سى.يو2 ( مربوط به مراقبت هاى ويژه،4 CCU) مراقبت هاى ويژه پــس از اعمال جراحى قلبــى)، IPD-CCU (مراقبت هاى ويژه براى بيماران خارجى مربوط به گردشگرى سلامت)، همچنين از چگونگى راه اندازى و افتتاح دستگاه سنگ شكن برون اندامى در بخش تصويربردارى بيمارســتان رضوى (ESWL ،(نحوه فعاليت دســتگاه سى تى اسكن اســپيرال 64 ،اتاق عمل رفع عيوب انكسارى چشم به روش Smaile (با دستگاه ليزر) و كتابخانه جديد بيمارستان رضوى ديدن كرد
منبع: قدس