هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
شنبه، 4 فروردين 1397
ساعت 14:34
به روز شده در :

 

 

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 22 اسفند 1396 ساعت 13:25 2018-3-13 13:25:55
شناسه خبر : 285031
درست است که وفق اصل ازادی اراده انسان درپوشش وحجاب خود مختار هست اما این اصل با دومانع بزرگ نظم عمومی واخلاق حسنه روبروست واین دومانع اصل ازادی را درخصوص پوشش وحجاب صرفا دراجتماع محدود میسازد
درست است که وفق اصل ازادی اراده انسان درپوشش وحجاب خود مختار هست اما این اصل با دومانع بزرگ نظم عمومی واخلاق حسنه روبروست واین دومانع اصل ازادی را درخصوص پوشش وحجاب صرفا دراجتماع محدود میسازد
چند وقتی است که عده ای بران شدند که بگویند مسئله حجاب امرشخصی است و اجبار حکومت برحجاب با اصل ازادی واراده فرد منافات دارد برای پاسخ این دسته ازافراد باید ازدیدگاه حقوقی اصل ازادی اراده وموانع ان تحت عناوین نظم عمومی واخلاق حسنه ورابطه حجاب با این دو عنوان بررسی گردد. 
 
مطلب اول:اصل ازادی اراده وموانع ان
 
باتوجه به ادله موجوددرفقه وحقوق اصل ازادی اراده یک امر مسلم است وافراد ازاد هستند هرنوع رابطه حقوقی اعم ازحق وتکلیف رابرای خود ایجاد کنند ازجمله ان میتواند موضوع حجاب باشد اما نکته مهم واساسی این است که اصل ازادی اراده فی نفسه برای صحت یک امری مقتضی است یعنی موقعی میتوان به این اصل استناد نمود که موانع ان هم مفقود باشد ومهمترین موانع اصل ازادی اراده نظم عمومی واخلاق حسنه میباشد و حال باید دید ایا مسئله ازادی درانتخاب حجاب خالی ازموانع هست یا دارای موانع سنگین نظم عمومی واخلاق حسنه است.
 
 
مقدمه اول:مفهوم نظم عمومی
 
تعریفی که حقوقدانان ترسیم کردند عبارت است(قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی است که غرض از وضع ان حفظ منافع عمومی باشد وتخلف ازان نظمی را که در جامعه ازحیث اقتصادی سیاسی اداری وخانواده حاکم است برهم زند به عبارت ساده ترقوانینی هستند که ارتباط مستقیم ان با منافع ومصالح جامعه است واین ارتباط به اندازه ای است که اصل حاکمیت اراده دربرابر ان بی ارزش است )بعنوان مثال وقتی سخن ازحقوق وتکالیف زن وشوهریا عده وفات وطلاق به میان میاید هدف از ان حفظ خانواده وبقای نسل است وبه همین جهت توافق افراد براساس اصل ازادی اراده برای تخلف از این قوانین هیچ اثری نداردولواینکه توافقها متضمن مصالح برای زوجین باشد چون مصالح فردی دربرابر مصالح عمومی جامعه توان ایستادگی ندارد
 
مقدمه دوم:مفهوم اخلاق حسنه
 
مجموعه قواعدی است که یک ملت دریک زمان ومکان براساس فطرت وناموس اخلاقی وبه سودروابط اجتماعی خودراملزم به تبعیت ازان میدانند ولو اینکه قانون انهارا به این قواعد امر نکند  این فطرت وناموس اخلاقی ازاعتقادات موروثی واصیل تولد میابدودین هم در کیفیت ان نقش بزرگی دارد درنتیجه دین عادات وعرف درایجاد اخلاق حسنه نقش دارند
 
مقدمه سوم:احکام فردی واجتماعی
 
احکامی که شرع مقدس تدوین نموددریک تقسیم به احکام فردی واجتماعی تقسیم میشود احکام فردی احکامی است که اثاروتبعاتش به خود فرد برمیگردد وتخلف ازان اثری مستقیم دراجتماع ندارد مثل وجوب نماز ولی احکام اجتماعی اثرات ان علاوه بر خود فرد به اجتماع هم تسری پیدا میکند مثل حرمت شرب خمر ویا حرمت قمار
مقدمه چهارم: وجود نظم عمومی واخلاق حسنه درتمامی کشورها
 
نکته ای که بیان ان ضروری است این است که اصل ازادی اراده در تمامی کشورها نظم عمومی واخلاق حسنه مانع اعمال ازادی وحاکمیت اراده محسوب میشود اگرچه ممکن است مصادیق نظم عمومی واخلاق حسنه دریک کشوری متفاوت از کشوردیگرباشد 
 
مطلب دوم : حجاب مظهر نظم عمومی واخلاق حسنه
 
حجاب ازیک سو دارای قانون مصوب است وازانجاکه برای حفظ حریمهاوحرمتها ونیز برای حفظ کیان خانواده واجتماع تدوین شده است در قلمروقوانین امره قرار میگیرند ومخالفت باان وعمل کردن خلاف قانون امره مخالفت با نظم عمومی میشود چراکه درنظر قانونگذار حفظ منافع ومصالح جامعه در مسئله حجاب مبنای تدوین ان قرارگرفته است ومنافع فردی باهرتوجیهی نمیتواند دلیل برمخالفت ان قرارگیرد ولذا نظم عمومی مقدم برازادی اراده شخص در مسئله حجاب است
 
ازسوی دوم برفرض هم در خصوص حجاب قانون هم نداشتیم ولی ازحیث داخل بودن دراخلاق حسنه نمیتوان با ان مخالفت کرد چراکه اولا :ازقدیم الایام‌مسئله پوشش وحجاب درنزدزنان ایرانی مرسوم بوده وبعنوان یک مسئله اخلاقی واجتماعی انرا پذیرفته وبدان عمل کردند ثانیا:اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران مسلمان هستند ودردین اسلام به اتفاق همه علما حجاب امری واجب است ومردم انرا بعنوان یک قاعده درزندگی خود پذیرفته اند وبدان عمل میکنند و در تعریف اخلاق حسنه عرض شد که یکی ازمهمترین عوامل ومنابع اخلاق حسنه دین میباشد ثالثا:مسئله حجاب صرفا یک مسئله فردی نیست 
 
بلکه جنبه اجتماعی هم دارد که جنبه اجتماعی ان برجنبه فردی غلبه دارد همانگونه که در مقدمه سوم عرض شد برخی ازاحکام جنبه فردی دارد ومخالفت باان به اخلاق حسنه لطمه ای نمیزند بعنوان مثال شارع مقدس نمازرا واجب دانسته واگر کسی با ان مخالفت کندونماز بجای نمیاورد اگرچه مورد عتاب اخروی قرارخواهد گرفت ولی این مخالفت اثر اجتماعی داشته وبطور مستقیم با مظاهراجتماعی درگیری ندارد وبه کسی لطمه ای وارد نمیکند ولذا هیچگاه بحث ازاجباری کردن نمازرا ماشاهد نبودیم ولی برخی دیگر ازاحکام‌ اجتماعی است ودرصورت مخالفت با ان مصالح ومنافع جامعه به خطر میافتد ونظم واخلاق عمومی جامعه اسیب میبیند مانند حرمت شراب و حرمت رباه ویا حرمت رشوه خداوند متعال به دلیل اینکه اگراین موضوعات به حریم جامعه نفوذ پیداکند ارامش را از جامعه سلب خواهد نمود وامنیت روحی وروانی کشوررامختل خواهد کرد ولذا حکم حرمت رابران مترتب کرده است وحجاب هم از جمله موضوعاتی است که دارای اثار اجتماعی است که دارای اثار مثبت ومنفی درفرد وجامعه هست اگربدان عمل شود هم فرد وهم جامعه درارامش اخلاقی بسر خواهند برد واگررعایت نگردد این سکون وارامش ازانان سلب خواهد شد .
 
نتیجه نهائی : باتوجه به مطالب مطروحه این نتیجه حاصل میشود درست است که وفق اصل ازادی اراده انسان درپوشش وحجاب خود مختار هست اما این اصل با دومانع بزرگ نظم عمومی واخلاق حسنه روبروست واین دومانع اصل ازادی را درخصوص پوشش وحجاب صرفا دراجتماع محدود میسازد
 
درپایان لازم به ذکراست اگر نظام وجمهوری اسلامی بخواهد در این زمینه نسبت به کسانی که مخالف حجاب هستند موفق شود ابتدا باید فرهنگ سازی کند وبا منطق واستدلال وبا بیان فلسفه دینی واجتماعی حجاب انرا درجامعه نهادینه کند واین امر تا حد زیادی شدنی است چرا که ما معتقدیم احکام شرع براساس فطرت انسانها بنا شده است ولذا درصورت ارائه صحیح ان ازطرف مسئولین فرهنگی مورد پذیرش افرادی که نوعا به دلیل بی توجهی تمایل به حجاب ندارند قرار خواهد گرفت.
 
 صادق عبدی
وکیل  دادگستری ومدرس دانشگاه

  

 

 

دروپال طراحی سایت آموزش مجازی lms

 

 

 

 

 

تبلیغات متنی در رجانیوز 09197136882
صرافی ستاره سهیل
۵۴۵۰۶ - ۰۲۱

 

 

x